Archivos de la categoría ‘CUAC FM’

Jovenes radiofonistas en CUAC FM

Locutoras de A Fume de Carozo en CUAC FM

Este artículo presenta una revisión sobre el papel de los medios comunitarios como herramientas de dinamización comunitaria e inclusión social. El artículo muestra parte de los resultados del estudio de investigación “Los jóvenes en el tercer sector de la comunicación en España” (Barranquero et al, 2016) en el que los autores han indagado- a través de técnicas cualitativas (grupo focal), cuantitativas (encuesta) y de archivado (revisión documental)- el grado y los tipos de participación de los diversos colectivos sociales (y especialmente los jóvenes) en los medios del tercer sector de la comunicación y los procesos de aprendizaje generados en el mismo.

El artículo aborda en qué medida los medios comunitarios, definidos como instrumentos de democratización, capacitación social y aprendizaje social (Lema Blanco, 2015), favorecen la participación activa de la ciudadanía en el medio de comunicación, a través de procesos de dinamización cultural de las comunidades en las que estos medios se insertan.

En segundo lugar, se analizan los procesos de formación mediática (Lema Blanco et al, 2016) desarrollan por dichos medios y que capacitan a la ciudadanía (jóvenes y adultos) para ser generadores de contenidos informativos, culturales o educativos así como para la adquisición de habilidades comunicativas (a través de la producción de un programa radiofónico) y competencias prácticas de edición y manejo de sistemas audiovisuales. Asimismo, algunos de estos medios comunitarios –principalmente emisoras radiofónicas- han destacado también en su rol de facilitadores de procesos de inclusión social de colectivos vulnerables, como personas que sufren una enfermedad mental, personas con discapacidad o presos en cárceles (Contreras et al, 2015; García & Meda, 2012; (Lema Blanco, 2015).

 Finalmente, el artículo muestra la experiencia de una emisora comunitaria local, (Cuac FM en A Coruña) como espacio facilitador de procesos de alfabetización mediática, empoderamiento e inclusión social a través de la colaboración permanente entre el medio, centros educativos formales, colectivos ciudadanos e instituciones benéfico-sociales. Para ello, se ha seguido una metodología cualitativa empleando técnicas de observación participante y de análisis de los productos audiovisuales (programas de radio, entrevistas, conferencias) y escritos (redes sociales, entrevistas) disponibles sobre tres proyectos radiofónicos concretos: (1) Radio Prometea, realizado de manera autónoma por personas diagnosticadas con una discapacidad psicológica; (2) Radioactiva, producido por los educadores sociales, voluntarios y usuarios del Albergue de Transeúntes; (3) A Fume de Carozo, impulsado por el profesorado y alumnado de un centro educativo de A Coruña.

Citar este artículo 

Lema Blanco, Isabel (2016). El rol de los medios de comunicación comunitarios como herramientas de inclusión social y educación mediática.  El caso de la emisora CUAC FM en A Coruña. Comunicación presentada en el I Congreso Internacional “Educación Social y Escuela: un análisis de la última década” celebrado el 30 de cotubre y 1 de noviembre de 2016 en Ourense (Galicia, España). URL: lema-blanco-2016-abstract_medios-comunitarios_herramientas_inclusion-social

Referencias (más…)

escola-veran-LOGOAquí vos deixo o resume da ponencia que impartín na Xornada “Comunicación para a dinamización cultural, a inclusión social e o desenvolvemento comunitario” organizada este verán por CUAC FM dentro do panel “cidadanía e medios, os medios como ferramentas de democratización e empoderamento cidadá”. Podes descargala en pdf no enlace: Lema-Blanco (2016) Medios_Comunitarios:_Escolas_de_Radio e cidadanía

O Terceiro Sector da Comunicación

O Terceiro Sector dos Medios de comunicación reúne a medios de comunicación comunitarios e sociais que son propiedade o son xestionados por organizacións sen ánimo de lucro, como ONGs, asociación culturais, de veciños, movementos sociais, etc., que tenta para garantir o correcto a comunicación á poboación xeral e tamén para preservar comunidades locais e culturais (AMARC, 2009). O Terceiro Sector da Comunicación caracterízase por estar aberto á participación da cidadanía e por profundar na consecución dos dereitos humanos, a democracia e o cambio social (Lema-Blanco et al, 2016).

Así mesmo, as radios comunitarias convertéronse, en moitas áreas do mundo, no principal medio de educación da cidadanía, debido a que a audiencia de masas pode ser lograda cun custe relativamente baixo grazas ás ondas herzianas.

A pesares dos problemas legais existentes no Estado Español respecto do recoñecemento dos medios comunitarios -dado que a maioría das radios comunitarias carecen de licenza para a súa emisión- estudos recentes indica que en España existen actualmente preto de 300 radios libres, alternativas, comunitarias ou educativas (sen ánimo de lucro) que emiten con regularidade nas principais cidades do país, máis tamén en urbes de tamaño mediado e pequenas vilas do rural (García García, 2013; Barranquero et al, 2016), devindo un mecanismo importante para o fortalecendo das expresións culturais, identidades e a aprendizaxe social, especialmente para os voluntarios, xestores e persoas asociadas dos devanditos medios (Lema Blanco, 2015)

Metodoloxía

Esta ponencia presenta os resultados dunha investigación cualitativa realizada en todo o territorio español co obxectivo de debuxando un mapa da situación do Terceiro Sector de Medios de comunicación en España, aproximándonos aos modos en que a cidadanía participa neste medios, e moi especialmente como o fai a mocidade (persoas entre 14-35 anos segundo a UE). Con ese fin, desenvolvéronse 4 grupos focais nos que participaron un total de 28 mozos e mozas que son socias ou voluntarias nos medios comunitarios de Madrid, Barcelona, Andalucía, País Vasco e Galicia.

Resultados

Os resultados do estudo “A mocidade e o Terceiro Sector da Comunicación en España” mostran que os medios comunitarios capacitan á cidadanía para ser non soamente receptores críticos da información senón para ser construtores da realidade mediatizada; é dicir, creadores de contidos informativos, culturais ou educativos.

A maioría (79,6%) das radios libres e comunitarias estudadas desenvolven algún tipo de estratexia de formación que permite a adquisición de habilidades e coñecementos de contido teórico (“xornalismo cidadán”) e práctico/técnico (manexo de equipos audiovisuais, ferramentas informáticas, etc.). Son frecuentes, así mesmo, os procesos de acompañamento ou tutelaxe de novos socios ou voluntarios, que tratan de suplir a ausencia dunha estratexia formativa no 30% dos medios.

Podemos sinalar, como exemplo de boas prácticas, o caso da emisora comunitaria da Coruña CUAC FM que, como resultado dunha detección de necesidades de formación por parte das súas asociadas, decidiu implementar (desde xaneiro de 2014) un plan de formación anual que combina formación inicial para novos socios con talleres especializados dirixida a calquera asociado, permitíndolles desenvolver habilidades comunicativas e técnicas que lles permitirán producir e emitir o seu propio programa radiofónico de maneira autónoma, unha vez realizado a aprendizaxe.

Dende a perspectiva da percepción da calidade da formación, os/as mozos/as entrevistadas atribúen un alto valor educativo á súa participación nun medio comunitario, definíndoos como espazos de liberdade e aprendizaxe onde os coñecementos adquiridos son tamén transferibles á esfera profesional, e que favorecen a adquisición de novos valores e actitudes comunitarias e/ou solidarias.

Avances e lagoas no eido da alfabetización mediática

Non obstante, tal e como indican diversos autores (Lema-Blanco, Rodriguez Gomez e Barranquero, 2016), non existe aínda unha verdadeira estratexia de alfabetización mediática por parte do terceiro sector da comunicación. Iso é debido á situación de precariedade que viven estas entidades (sen ingresos relevantes e con discutido recoñecemento institucional) e o escaso apoio financeiro co que contan.

Con todo, a calidade da formación ofertada por e nos medios comunitarios comezou a ser unha preocupación para os seus xestores, mellorándose nos últimos anos as metodoloxías e contidos formativos.

Existen, porén, algunhas experiencias de traballo en rede para a construción dunha proposta pedagóxica común que facilite o exercizo activo do dereito á comunicación de mozas e adultos (un exemplo é a Unión de Radios Comunitarias de Madrid) e a construción de discursos alternativos aos medios de comunicación de masas e ao monopolio informativo sobre o que veñen alertando as institucións europeas ou Nacións Unidas (La Rue, 2010; AMARC, 2010: Lema-Blanco & Meda, 2016).

Así mesmo, cabería sinalar o enorme potencial educativo que estes medios terían se se vincularan a procesos de alfabetización mediática estables, como os desenvolvidos nos contextos educativos formais -escolas, institutos, universidades-. Existen exemplos na contorna europea que amosan a efectividade dos medios comunitarios como instrumentos de inclusión social e cohesión (Lema-Blanco, 2016, in press; Lewis, 2008), avalados tamén polo propio Parlamento Europeo (2008) e polo Consello de Europa (2009), nas súas respectivas declaracións sobre o rol dos medios comunitarios na promoción da cohesión social e o diálogo intercultural.

Finalmente, cabe destacar o acordo inédito acadado entre o Goberno Francés e o Sindicato Nacional de Radios Libres de Francia (SNRL). Un acordo de cooperación nas que as 600 radios asociativas locais (que teñen contratadas a 3.000 xornalistas e contan con 14.000 voluntarios) participarán nun proxecto educativo dirixido á mocidade, para o fortalecemento dos lazos sociais dos e das mozas na súa comunidade, a loita contra as desigualdades sociais das minorías e a dinamización do ensino e a investigación” (Goberno Francés, 2016).

 

Referencias

AMARC (2010). Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual. Buenos Aires: Fundación Ford. URL: http://www.amarc.org/documents/40_Principios_diversidad_pluralismo.pdf

Barranquero, A. Bergés, L., Candón, J. García García, J., Lema Blanco, I… & Villanueva, S. (2016). La juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. ISBN: 978-84-92454-87-7.

Consejo de Europa (2009). Declaration of the Committee of Ministers on the role of community media in promoting social cohesion and intercultural dialogue. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1409919

García García, J. (2013). Transformaciones en el Tercer Sector: el caso de las radios comunitarias en España. adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación³n en Comunicación, 5. 111-131. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación Comunica. URL: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/66635/90-204-1-PB.pdf?sequence=1

La Rue (2010). Report of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the United Nations, Mr. Frank LaRue. Human Rights Council. General Assembly United Nations. URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf

Lema-Blanco, I., Rodríguez-Gómez, E. & Barranquero-Carretero, A. (2016). Jóvenes y tercer sector de medios en España: Formación en comunicación y cambio social. Comunicar, 48, 91-99. http://dx.doi.org/10.3916/C48-2016-09Lema Blanco, I. & Meda González, M. (2016). Linguistic diversity and Communication rights: the role of community media in the promotion of regional or minority languages in Europe. Radio, Sound & Society Journal, 1(1), 26-41. http://ecrea-radioresearch.eu/rss-journal/index.php/rssj/article/view/17

Lema Blanco, I. (2016). Procesos de educación formal e informal en los medios del tercer sector. En: Alejandro Barranquero (coord.), la juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación, pp 46-52. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.

Lema Blanco, I. (2015). Los medios de comunicación comunitarios como espacios de educación no formal para los/las jóvenes. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Extr.(14), 14-028.

Lewis, P. M. (2008). Promoting social cohesion. The role of community media. Report prepared for the Council of Europe’s Group of Specialists on Media Diversity. URL: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/H-Inf(2008)013_en.pdf

Parlamento Europeo (2008). European Parliament resolution of 25 September 2008 on Community Media in Europe (2008/2011(INI)) URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0075:0079:en:PDF

Ha sido un auténtico placer poder presentar, junto a Alejandro Barranquero, Gloria Rosique, Eduardo Rodríguez,Griselda Vilar y Javier García, los resultados del proyecto Los jóvenes y el Tercer Sector de la Comunicación (http://jovenesytercersector.com) .

Alejandro Barranquero y yo misma fuimos los encargados de presentar los principales resultados del proyecto, que se centró especialmente en los roles desempeñados por los jóvenes dentro del medio y en la función de alfabetización mediática que cumplen los medios comunitarios en España.

El proyecto demuestra que más del 80% de las radios comunitarias participantes en el proyecto desarrollan procesos de formación inicial y acompañamiento para nuevos comunicadores sociales.

Estas habilidades radiofónicas se transfieren especialmente a una población sin experiencia previa en medios de comunicación. Ello evidencia el rol de democratización mediática que cumple el tercer sector, favoreciendo el ejercicio a la expresión mediatizada.

En el coloquio nos acompañaron asimismo tres investigadores madrileños que trabajan en distintas áreas del mismo fenómeno: Concha Mateos (URJC, videoactivismo), Ángel Barbas (UNED, medios del 15M)y Josemi Pérez (UCM, radios libres).

El debate con el público se centró en la necesidad de certificación u homologación de la formación ofertada por el tercer sector. Asimismo se ahondó en la necesidad de una mayor sinergia entre universidad y tercer sector. Futuras líneas de Investigación-Acción y colaboración con los medios comunitarios pueden contribuir a fortalecer el sector de la comunicación social.

Muchas gracias a la Red de Medios Comunitarios por invitarnos a participar en su encuentro y encontrarnos un espacio para debatir sobre el rol de los medios comunitarios y su función educomunicacional. Muchas gracias a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, Radio Enlace, Onda Merlín y Radio Vallekas por la organización y la acogida que nos dieron en este encuentro.

Y muchas gracias también a la estupenda Concha Mateos (URJC), Ángel Barbas (UNED) y Josemi Pérez (UCM) por sus aportaciones al debate y por su trabajo en medios alternativos y comunitarios. Hace falta gente como vosotros para darle a los medios comunitarios el reconocimiento que se merecen, también desde las universidades.

Os enlazo el vídeo que Griselda Vilar grabó con toda la exposición y el debate entre los participantes. Aportaciones muy interesantes de las que tomamos nota.

BORGEN

Borgen es un drama político producido por la televisión pública danesa (Danmarks Radio,) responsable también de haber producido las laureadas  Forbrydelsen (The Killing) y Bron/Broen (The Bridge), de las que ya hemos hablado en Spoiler.

Borgen fue creada por Adam Price, se estrenó en Dinamarca en 2010 y cuenta con tres estupendas temporadas y un total de 30 episodios, incluido un final de serie que ha dado mucho que hablar, especialmente cuando se relaciona con los resultados de las últimas elecciones del Parlamento Español.

La serie gira en torno al mundo de la alta política danesa, los entresijos del poder y los medios de comunicación. “Borgen” es el término coloquial con el que se conoce al Palacio de Christiansborg, sede de los tres poderes del estado y oficina del Primer Ministro. Borgen ha revolucionado el panorama televisivo internacional. Se ha emitido en más de 60 países y se ha convertido en una de las series más emblemáticas de la década. La crítica destaca su perfección y la sitúa al mismo nivel que ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ o ‘The Good Wife‘.

Borgen relata la historia de los problemas políticos y cotidianos de la exitosa primera ministra danesa Birgitte Nyborg (interpretada por una espléndida Sidse Babett Knudsen). Nyborg es la líder del partido Moderado, tercera fuerza política en Dinamarca que tras unos resultados electorales inesperados, es capaz de conformar un gobierno de coalición y ser la primera mujer presidenta de Dinamarca.

Borgen cede el protagonismo a un personaje femenino excelentemente trazado. Una mujer que, desde el poder, trata de llevar a cabo una serie de reformas para mejorar su país, a la vez que se enfrenta a la pérdida de su calidad de vida, y que repercutirá en crisis familiares y en la pérdida de sus apoyos más constantes. La serie es un alegato al papel de la política entendida como el arte del diálogo y el consenso para diseñar un futuro próspero para la vieja Dinamarca. Una gran serie que no os decepcionará.

Puedes escuchar el podcast del reportaje sobre Borgen en la página de SPOILER: http://spoiler.cuacfm.org/2016/02/19/spoiler-s03e10-borgen

La juventud española y los medios del Tercer Sector de la ComunicaciónEl pasado mes de enero se publicó el informe de resultados del proyecto de investigación “Los jóvenes y el Tercer Sector de la Comunicación”, en el que hemos participado 13 jóvenes investigadoras/es de universidades de todo el Estado. Los autores hemos analizado el estado del tercer sector de la comunicación en España, a través de una encuesta realizada a 94 medios de comunicación (radios, televisiones y prensa online) alternativos, comunitarios, libres o educativos.

La investigación se complementa con un análisis cualitativo de la percepción de los jóvenes sobre los medios comunitarios, realizado a través de técnicas de Grupos Focales celebrados en 4 comunidades autónomas diferentes y en los que participaron 28 jóvenes de todo el Estado.

La publicación, titulada “La juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación” analiza dimensiones como el grado de participación juvenil en los medios comunitarios/del tercer sector, el tipo de colaboración y contenidos comunicativos más comunes (programas/secciones) y enfoques juveniles, el impacto social del tercer sector y su grado de profesionalización.

Especialmente, quiero resaltar  el enfoque educomunicativo del capítulo 4 del estudio, que analiza los procesos de formación mediática implementados en los medios comunitarios- principalmente por las radios libres y comunitarias- (cap. 4.1) y el aprendizaje percibido por los jóvenes que participan en dichos medios (cap. 4.2).

El análisis de los grupos focales nos ha permitido conocer el rol que las radios del tercer sector desempeñan en los procesos de alfabetización mediática y las lagunas que se pueden dilucidar de esta práctica no sistematizada. Por ello, los autores han incluído una serie de recomendaciones y propuestas formativas orientadas a la mejora e innovación de los proyectos de comunicación ciudadana (cap. 4.3).

DESCARGAR EL INFORME: La juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación (Tamaño del archivo: 2,1 MG)

CRÉDITOS

Coordinador:
Alejandro Barranquero (Universidad Carlos III de Madrid)

Autores (por orden alfabetico):
Alejandro Barranquero (Universidad Carlos III de Madrid)
Laura Bergés (Universitat de Lleida)
José Candón (Universidad de Sevilla)
Javier García (Red de Medios Comunitarios-ReMC)
Isabel Lema-Blanco (Grupo de Investigación Persona-Ambiente, Universidade da Coruña)
Miriam Meda (Red de Medios Comunitarios-ReMC; profesional freelance experta
en medios audiovisuales y derecho a la comunicación)
David Montero (Universidad de Sevilla)
Amal El Mohammadiane Tarbift (Universidad de Málaga)
Juan Ramos (Universidad de Salamanca)
Eduardo Francisco Rodríguez (Universidad Carlos III de Madrid)
Gloria Rosique (Universidad Carlos III de Madrid)
Griselda Vilar (Universitat Jaume I de Castellón)
Sergio Villanueva (Universidad de Barcelona)

DAREDEVIL

Daredevil es la ficción estadounidense creada por Drew Goddard y basada en la historia del superhéroe de Marvel Comics del mismo nombre. Daredevil fue la primera de una serie de producciones televisivas de Marvel Studios. La primera temporada cuenta con 13 episodios y fue estrenada en Netflix en 2015. Daredevil está también estará conectada con otras tres series del universo Marvel: la recién estrenada Jessica Jones; Luke Cage y Puño de Hierro.

El protagonista indiscutible de la serie es Matt Murdock. No se trata de un excéntrico multimillonario estilo Batman ni un reportero guaperas como Superman. No, Matt Murdock (interpretado por Charlie Cox) es un abogado neoyorquino recién licenciado que decide abrir su despacho junto a su buen amigo Foggy Nelson. Y lo más importante, Murdock es ciego. 

Matt asume un discreto papel de abogado defensor de las causas perdidas por el día para, por la noche, enfundarse en un traje negro y, perfectamente enmascarado, luchar contra el crimen organizado de Hell’s Kitchen -la cocina del infierno– y liberar poco a poco la zona de indeseables.

El director imprime un ritmo lento a la serie, que algunos han criticado. Largos Flashbacks nos permitirán conocer el pasado de Matt Murdock, pero también la infancia de su némesis, Wilson Fisk, el personaje más inquietante de la serie. Dotado de una excelente retórica, para algunos, este villano ha sido el mejor antihéroe de una producción de Marvel hasta la fecha. Fisk también tiene un lado humano, incluso nos caerá bien y seremos capaces de comprender sus ambiciones, sus ideales. El problema serán los medios que emplea para alcanzar sus deseos. La serie va ganando intensidad a medida que avanzan los capítulos y los fans esperamos anhelantes la continuación, prometida para primavera de 2016.

Puedes escuchar el podcast del reportaje sobre Daredevil en la página de SPOILER: http://spoiler.cuacfm.org/2016/01/11/spoiler-s03e06-daredevil/

 

Jovenes radiofonistas en CUAC FM

Jóvenes radiofonistas en CUAC FM

La “Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación” acaba de publicar esta semana un artículo en clave educativa en el que analizamos el rol de los medios de comunicación comunitarios como espacios de aprendizaje social para los y las jóvenes que se implican en un proyecto comunicativo.

El artículo es accesible en modo abierto y gratuito en el link: Article: Los medios de comunicación comunitarios como espacios de educación no formal para los/las jóvenes. Motivaciones, formas de participación y tipos de aprendizaje generados.


Resumen del Artículo

El Tercer Sector de la Comunicación reúne a los medios de comunicación social que son propiedad de la ciudadanía, de organizaciones y entidades sin ánimo de lucro, como ONG, asociaciones culturales, juveniles y vecinales, movimientos sociales, etc., que nacen con el objetivo de garantizar el acceso de la población a los medios de comunicación, preservando las culturas y las lenguas locales. También conocidos como medios comunitarios, el tercer sector se caracteriza, sobre todo, por estar abierto a la participación ciudadana y profundizar ideales como los derechos humanos, la democracia y el cambio social.

Las radios comunitarias son, en muchas zonas del mundo, los principales medios de educación social, capaces de llegar a un público masivo a un coste relativamente bajo. Un estudio reciente indica que existen casi 300 radios comunitarias o educativas (sin fines de lucro) en España, convirtiéndose en un mecanismo importante para reforzar y fortalecer las expresiones culturales, las identidades y el aprendizaje social, especialmente dentro de los voluntarios y directivos de este medio de comunicación.

Este trabajo presenta los resultados de una investigación cualitativa realizada en 15 comunidades autónomas con el objetivo de realizar un “mapeo” de la situación de los medios comunitarios en España, analizando, especialmente, la participación de los jóvenes en elaboración de contenidos y/o gestión de los medios comunitarios en España, a través de una encuesta y la celebración de 4 “Focus Group” desarrollados en el año 2015 y que han involucrado a total de 28 jóvenes (16-35 años) de diferentes emisoras de radio.

Este artículo analizará cómo los/las jóvenes se involucran en sus medios de comunicación, las tareas que habitualmente desarrollan en los mismos, y como transfieren a la esfera universitaria (en caso de estudiantes universitarios) y profesional (jóvenes ya incorporados al ámbito laboral) los conocimientos y habilidades adquiridas a través de su participación en los medios comunitarios.

Más concretamente, se preguntó a los participantes acerca de los procesos educativos formales y no formales desarrollados en sus medios de comunicación, la evolución de sus habilidades, valores y motivaciones, así como los procesos de aprendizaje social que emergen de las interacciones entre los voluntarios y la comunidad local.

Finalmente, se analizan las reflexiones de dichos jóvenes sobre los objetivos de los medios de comunicación social, la responsabilidad de los mismos con respecto a sus comunidades locales, describiendo las radios comunitarias como instrumentos educativos para el empoderamiento y la innovación social.

Xornada de boas prácticas con Software Libre nas ONGs entidades de acción social

En CUAC FM levamos moitos anos empregando Software Libre para realizar a súa defensa do dereito da comunicación. Porén, hoxe compartiremos na “I Xornada de boas prácticas con Software Libre nas ONGs e Entidades de Acción Social”  a nosa experiencia no uso de ferramentas de software libre que nos axudan a facer unha mellor producción, edición, arquivado sonoro e comunicación da nosa actividade radiofónica e asociativa.

Xunto con Chema Casanova (@txenoo) impartiremos unha palestra titulada Software libre nunha Radio Comunitaria: o caso de CUAC FM” na que explicaremos como funciona unha radio comunitaria e como damos uso das ferramentas libres, que ten permitido as persoas asociadas traballar dende a casa co mesmo software que empregan na emisora e evitando os custes de licenza. O obxectivo é que serva para outras entidades do terceiro sector polo que amosaremos exemplos de como o facemos e contaremos os fitos que temos superado, as principais problemáticas que nos temos atopado e os retos que temos pensado para o futuro.

O Software Libre é unha das tecnoloxías principais da infraestrutura de  CUAC FM que nos permite emitir a través de Internet (Icecast), realizar  labores de edición de son (Audacity), ter unha presenza web en internet (WordPress), editar documentos de texto (LibreOffice) ou compartir os nosos arquivos internamente (Owncloud). CUAC FM ten migrado nos últimos dous anos ós seus servizos a unha infraestrutura GNU/Linux así como parte dos seus equipos de escritorio.

CUAC FM ten colaborado no desenvolvemento de Software Libre como é o caso do Sistema de gravación automática RadioCo elaborado para CUAC FM por Iago Veloso (traballo fin de grado da Enxeñaría Informática).
Esta xornada está organizada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e ten  lugar na Cidade da Cultura en  Santiago de Compostela. A inscrición é aberta e de balde.

The Fall

Publicado: 21 octubre, 2015 en CUAC FM, SPOILER

the-fall

The Fall es una serie que entremezcla la tensión de un thriller policíaco con una fuerte componente psicológica y un escenario poco usual en la pequeña pantalla, la fría, dura y controvertida ciudad norirlandesa de Belfast. Estrenada en el canal norirlandés RTÉ One hace un par de años, AXN importó las dos primeras temporadas a nuestra televisión.Cuando todavía estamos a la espera su continuación en 2016.

Ambos representan a una agente de la ley y a un frío psicópata -del que conocemos su nombre y su rostro desde el minuto uno de la serie- que perseguirá  y asesinará a sus víctimas por el mero hecho de sentir el poder y la lujuria de acabar con una vida humana. La trama de The Fall se aproxima a la vida de ambas caras del bien y del mal, a como el ansia de cada uno afecta a su día a día y a sus relaciones personales y profesionales, mientras tratan de salir ganadores de una competición que se perfila con un final insatisfactorio para ambos.

The Fall es la caída de un asesino, pero también de un sistema policial corrupto y salpicado por las drogas y el sexo al que trata de poner orden una policía llegada de la Metrópoli londinense, Stella Gibson traerá la luz a la controvertida comisaría de Belfast.

The Fall significó la vuelta a las pantallas de una estrella americana –Gillian Anderson– y nos permitió conocer la sorprendente habilidad interpretativa del actor norirlandés Jamie Dornan. Un excelente actuación por parte de ambos que les convierte en una de las mejores parejas de antagonistas de una serie policíaca. Una humilde reminiscencia a El silencio de los corderos.

Puedes escuchar el podcast de The Fall en la página de SPOILER: http://spoiler.cuacfm.org/2015/10/18/spoiler-s03e01-the-fall/

presentación cuac fm en Ourense

Presentación cuac fm en Ourense

“CUAC FM, 20 anos revolucionando as Ondas Radiofónicas” é o título da ponencia que Mariano Fernández máis eu mesma fixemos o pasado xoves na facultade de ciencias da educación do campus de Ourense. Grazas ao convite de Radio Fedello participamos en representación de CUAC FM no Encontro Luso-Galaico de radios alternativas.

Nel, tivemos a oportunidade de compartir ilusións, experiencias e inquedanzas cos colegas ourensanos máis tamén con activistas portugueses como Rádio Zero e “Radio Aurora, A outra Voz”.

A nós tocounos falar da historia dos medios comunitarios, que comezaron en EEUU (como nón!) máis pronto se espallaron por todo latinoamérica, Europa, África, Asia, e por suposto Galicia.

Falar de medios comunitarios e falar de lexislación é todo un. Sobre todo porque despois de tantos anos de loita e defensa do dereito á liberdade de expresión e comunicación da cidadanía, os medios libres e comunitarios do Estado seguen a esperar unha lexislación xusta e axeitada, e un correcto desenvolvemento dos dereitos que tanto a Constitución como a Lei Xeral de Telecomunicación (UTECA) nos recoñecen.

“O fundamental é a diversión, pasalo ben, desfrutando, e pensando que fas un bo producto que lle vai gustar á audiencia”.

Os amigos de Radio Fedello nos pediron que lles amosáramos exemplos de como facemos radio comunitaria en CUAC FM. Por iso, nunha presentación que entremezclou imaxes, fotografías e arquivos sonoros da emisora, escoitamos breves mostras sonoras que como a equipa do AR DE CORUÑA constrúe un programa comunitario de CUAC FM. O noso ESPECIAL ELECCIÓNS LOCAIS, foi exemplo dunha recente cobertura especial da emisora e o especial DIA DA CIENCIA NA RÚA deu mostra de como facer radio á pé de rúa, neste caso, a pé da casa das ciencias do parque de santa margarida da Coruña.

De como un excelente equipo de guionistas é capaz de facer un curso de galego radiofónico tan único e irrepetible como o ISTO É GALEGO. Radio e teatro van moi unidos en CUAC, e no salón de actos da Uni tamén se escoitou o capítulo 1 de “LA RESISTANCE”  a nosa recén estreada radionovela sobre a liberdade, a beleza e o amor.  Éstes foron algúns dos exemplos sonoros cos que os participantes no Encontro Luso-Galaico de radios alternativas coñeceron un pouco máis a CUAC FM, sen esquecernos, por suposto do único programa de CUAC FM que se emite só en Fin de Ano, QNEP.

Preguntas para o debate e seguir traballando no futuro

O máis interesante da xornada foi, sen embargo, o debate que se produciu cos compañeiros de Radio Fedello de Ourense e cos proxectos chegados de Portugal, como o Clube Intercultural Europeo de Lisboa. ¿Cómo comezar unha radio universitaria sen apenas recursos? ¿Cómo chegar á cidadanía? ¿Cómo facer que os colectivos se unan á unha radio alternativa? ¿Cómo poden as radios comunitarias facilitar a participación dos colectivos en risco de exclusión? Preguntas que xeraron un debate moi enriquecedor e que nos plantexan futuras liñas de traballo compartido.