escola-veran-LOGOAquí vos deixo o resume da ponencia que impartín na Xornada “Comunicación para a dinamización cultural, a inclusión social e o desenvolvemento comunitario” organizada este verán por CUAC FM dentro do panel “cidadanía e medios, os medios como ferramentas de democratización e empoderamento cidadá”. Podes descargala en pdf no enlace: Lema-Blanco (2016) Medios_Comunitarios:_Escolas_de_Radio e cidadanía

O Terceiro Sector da Comunicación

O Terceiro Sector dos Medios de comunicación reúne a medios de comunicación comunitarios e sociais que son propiedade o son xestionados por organizacións sen ánimo de lucro, como ONGs, asociación culturais, de veciños, movementos sociais, etc., que tenta para garantir o correcto a comunicación á poboación xeral e tamén para preservar comunidades locais e culturais (AMARC, 2009). O Terceiro Sector da Comunicación caracterízase por estar aberto á participación da cidadanía e por profundar na consecución dos dereitos humanos, a democracia e o cambio social (Lema-Blanco et al, 2016).

Así mesmo, as radios comunitarias convertéronse, en moitas áreas do mundo, no principal medio de educación da cidadanía, debido a que a audiencia de masas pode ser lograda cun custe relativamente baixo grazas ás ondas herzianas.

A pesares dos problemas legais existentes no Estado Español respecto do recoñecemento dos medios comunitarios -dado que a maioría das radios comunitarias carecen de licenza para a súa emisión- estudos recentes indica que en España existen actualmente preto de 300 radios libres, alternativas, comunitarias ou educativas (sen ánimo de lucro) que emiten con regularidade nas principais cidades do país, máis tamén en urbes de tamaño mediado e pequenas vilas do rural (García García, 2013; Barranquero et al, 2016), devindo un mecanismo importante para o fortalecendo das expresións culturais, identidades e a aprendizaxe social, especialmente para os voluntarios, xestores e persoas asociadas dos devanditos medios (Lema Blanco, 2015)

Metodoloxía

Esta ponencia presenta os resultados dunha investigación cualitativa realizada en todo o territorio español co obxectivo de debuxando un mapa da situación do Terceiro Sector de Medios de comunicación en España, aproximándonos aos modos en que a cidadanía participa neste medios, e moi especialmente como o fai a mocidade (persoas entre 14-35 anos segundo a UE). Con ese fin, desenvolvéronse 4 grupos focais nos que participaron un total de 28 mozos e mozas que son socias ou voluntarias nos medios comunitarios de Madrid, Barcelona, Andalucía, País Vasco e Galicia.

Resultados

Os resultados do estudo “A mocidade e o Terceiro Sector da Comunicación en España” mostran que os medios comunitarios capacitan á cidadanía para ser non soamente receptores críticos da información senón para ser construtores da realidade mediatizada; é dicir, creadores de contidos informativos, culturais ou educativos.

A maioría (79,6%) das radios libres e comunitarias estudadas desenvolven algún tipo de estratexia de formación que permite a adquisición de habilidades e coñecementos de contido teórico (“xornalismo cidadán”) e práctico/técnico (manexo de equipos audiovisuais, ferramentas informáticas, etc.). Son frecuentes, así mesmo, os procesos de acompañamento ou tutelaxe de novos socios ou voluntarios, que tratan de suplir a ausencia dunha estratexia formativa no 30% dos medios.

Podemos sinalar, como exemplo de boas prácticas, o caso da emisora comunitaria da Coruña CUAC FM que, como resultado dunha detección de necesidades de formación por parte das súas asociadas, decidiu implementar (desde xaneiro de 2014) un plan de formación anual que combina formación inicial para novos socios con talleres especializados dirixida a calquera asociado, permitíndolles desenvolver habilidades comunicativas e técnicas que lles permitirán producir e emitir o seu propio programa radiofónico de maneira autónoma, unha vez realizado a aprendizaxe.

Dende a perspectiva da percepción da calidade da formación, os/as mozos/as entrevistadas atribúen un alto valor educativo á súa participación nun medio comunitario, definíndoos como espazos de liberdade e aprendizaxe onde os coñecementos adquiridos son tamén transferibles á esfera profesional, e que favorecen a adquisición de novos valores e actitudes comunitarias e/ou solidarias.

Avances e lagoas no eido da alfabetización mediática

Non obstante, tal e como indican diversos autores (Lema-Blanco, Rodriguez Gomez e Barranquero, 2016), non existe aínda unha verdadeira estratexia de alfabetización mediática por parte do terceiro sector da comunicación. Iso é debido á situación de precariedade que viven estas entidades (sen ingresos relevantes e con discutido recoñecemento institucional) e o escaso apoio financeiro co que contan.

Con todo, a calidade da formación ofertada por e nos medios comunitarios comezou a ser unha preocupación para os seus xestores, mellorándose nos últimos anos as metodoloxías e contidos formativos.

Existen, porén, algunhas experiencias de traballo en rede para a construción dunha proposta pedagóxica común que facilite o exercizo activo do dereito á comunicación de mozas e adultos (un exemplo é a Unión de Radios Comunitarias de Madrid) e a construción de discursos alternativos aos medios de comunicación de masas e ao monopolio informativo sobre o que veñen alertando as institucións europeas ou Nacións Unidas (La Rue, 2010; AMARC, 2010: Lema-Blanco & Meda, 2016).

Así mesmo, cabería sinalar o enorme potencial educativo que estes medios terían se se vincularan a procesos de alfabetización mediática estables, como os desenvolvidos nos contextos educativos formais -escolas, institutos, universidades-. Existen exemplos na contorna europea que amosan a efectividade dos medios comunitarios como instrumentos de inclusión social e cohesión (Lema-Blanco, 2016, in press; Lewis, 2008), avalados tamén polo propio Parlamento Europeo (2008) e polo Consello de Europa (2009), nas súas respectivas declaracións sobre o rol dos medios comunitarios na promoción da cohesión social e o diálogo intercultural.

Finalmente, cabe destacar o acordo inédito acadado entre o Goberno Francés e o Sindicato Nacional de Radios Libres de Francia (SNRL). Un acordo de cooperación nas que as 600 radios asociativas locais (que teñen contratadas a 3.000 xornalistas e contan con 14.000 voluntarios) participarán nun proxecto educativo dirixido á mocidade, para o fortalecemento dos lazos sociais dos e das mozas na súa comunidade, a loita contra as desigualdades sociais das minorías e a dinamización do ensino e a investigación” (Goberno Francés, 2016).

 

Referencias

AMARC (2010). Principios para garantizar la diversidad y el pluralismo en la radiodifusión y los servicios de comunicación audiovisual. Buenos Aires: Fundación Ford. URL: http://www.amarc.org/documents/40_Principios_diversidad_pluralismo.pdf

Barranquero, A. Bergés, L., Candón, J. García García, J., Lema Blanco, I… & Villanueva, S. (2016). La juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. ISBN: 978-84-92454-87-7.

Consejo de Europa (2009). Declaration of the Committee of Ministers on the role of community media in promoting social cohesion and intercultural dialogue. URL: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1409919

García García, J. (2013). Transformaciones en el Tercer Sector: el caso de las radios comunitarias en España. adComunica. Revista Científica de Estrategias, Tendencias e Innovación³n en Comunicación, 5. 111-131. Castellón: Asociación para el Desarrollo de la Comunicación Comunica. URL: http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/66635/90-204-1-PB.pdf?sequence=1

La Rue (2010). Report of the Special Rapporteur for Freedom of Expression of the United Nations, Mr. Frank LaRue. Human Rights Council. General Assembly United Nations. URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/14session/A.HRC.14.23.pdf

Lema-Blanco, I., Rodríguez-Gómez, E. & Barranquero-Carretero, A. (2016). Jóvenes y tercer sector de medios en España: Formación en comunicación y cambio social. Comunicar, 48, 91-99. http://dx.doi.org/10.3916/C48-2016-09Lema Blanco, I. & Meda González, M. (2016). Linguistic diversity and Communication rights: the role of community media in the promotion of regional or minority languages in Europe. Radio, Sound & Society Journal, 1(1), 26-41. http://ecrea-radioresearch.eu/rss-journal/index.php/rssj/article/view/17

Lema Blanco, I. (2016). Procesos de educación formal e informal en los medios del tercer sector. En: Alejandro Barranquero (coord.), la juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación, pp 46-52. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud.

Lema Blanco, I. (2015). Los medios de comunicación comunitarios como espacios de educación no formal para los/las jóvenes. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Extr.(14), 14-028.

Lewis, P. M. (2008). Promoting social cohesion. The role of community media. Report prepared for the Council of Europe’s Group of Specialists on Media Diversity. URL: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/H-Inf(2008)013_en.pdf

Parlamento Europeo (2008). European Parliament resolution of 25 September 2008 on Community Media in Europe (2008/2011(INI)) URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:008E:0075:0079:en:PDF

https://i0.wp.com/www.revistacomunicar.com/interfaz/imagenes/portadas/48.jpgLa revista COMUNICAR acaba de publicar, en su número 48, un artículo elaborado por Isabel Lema Blanco, Eduardo Rodríguez y Alejandro Barranquero, titulado “Jóvenes y tercer sector de medios en España: Formación en comunicación y cambio social” y  que muestra parte de los resultados del proyecto Los jóvenes y el tercer sector de la comunicación en España”. 

RESUMEN

Este trabajo tiene por objeto acercarse al papel de los medios comunitarios, libres y universitarios del Estado español como instrumentos para la alfabetización mediática y en tanto que espacios para la conformación de ciudadanía crítica y comunicativa.Tras el apartado conceptual, se analizan los procesos de aprendizaje que se implementan con respecto a la ciudadanía en general y a las comunidades de referencia en particular, prestando especial atención al rol y a la participación de la juventud.

A partir de la triangulación de técnicas cuantitativas (encuesta) y cualitativas (grupos de discusión), los resultados demuestran que los medios del tercer sector actúan como valiosas herramientas para la adquisición de habilidades y competencias críticas que pueden transferirse a la esfera profesional y vivencial de los jóvenes, dada la identificación de estos medios con los intereses, problemáticas y aspiraciones juveniles.

En un sentido amplio, estas iniciativas contribuyen a la expansión del derecho a la comunicación en dos direcciones: por un lado, porque están abiertas a la participación ciudadana en las tareas de gestión y programación de los contenidos; y, por otro, porque sus prácticas descentralizadas constituyen un laboratorio de creatividad periodística que, a su vez, está vinculado al devenir de los movimientos sociales y otras formaciones de la ciudadanía organizada (ONG, asociaciones, etc.).

CONCLUSIONES

La presente investigación ha permitido avanzar en el conocimiento empírico de la implicación de los jóvenes de entre 18 y 35 años en los medios comunitarios, libres y universitarios del contexto español. El estudio analiza las motivaciones y los roles desempeñados por la juventud, así como los procesos de enseñanza/aprendizaje que acontecen en su seno. Se ha observado que la juventud participa en estos proyectos motivada por un anhelo de transmitir contenidos alternativos en un espacio de libertad y creatividad, que contrasta con la desafección que manifiestan con respecto a los medios convencionales, tal y como revelan este y otros estudios (Centro Reina sobre Adolescencia y Juventud, 2014). Así mismo, los jóvenes se acercan a estos medios no solo porque encuentran allí un espacio donde volcar sus inquietudes y demandas, sino porque los consideran un instrumento esencial para la participación en la vida pública.

A pesar de los escasos recursos financieros, la falta de amparo legal e institucional y la situación de inseguridad legal (Meda, 2015), los medios del tercer sector (y muy especialmente, radios y televisiones) han logrado implementar procesos formativos que transfieren las competencias necesarias para el ejercicio activo del derecho a la comunicación y, particularmente, para la adquisición de conocimientos teóricos, habilidades técnicas (producción, locución, realización técnica) y de gestión de tecnologías de la información: redes sociales, webs, emisiones «online», etc.

No obstante, este estudio evidencia diferencias en las fórmulas con las que los distintos medios desempeñan esta labor educomunicadora: desde aquellos que cuentan con talleres formalizados para la implementación de distintas competencias –el caso de las radios universitarias y de algunas emisoras comunitarias (ejemplo: Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid-URCM, Onda Merlín Comunitaria y Radio Vallekas en Madrid, CUAC FM en A Coruña, etc.)–, a los que carecen por completo de programas formativos. Estas limitaciones podrían suplirse, en parte, fortaleciendo las sinergias con una comunidad educativa (de primaria, secundaria, formación profesional, universidades) que, por el momento, no se ha implicado de lleno en el desarrollo del sector.

En coincidencia con estudios previos (Lewis, 2008), los resultados demuestran que la participación activa en un medio comunitario favorece el desarrollo de competencias interpersonales, sociales y cívicas. No obstante, los medios alternativos españoles deberían ser más ambiciosos en la instrumentalización y planificación de sus planes formativos, tal y como vienen haciendo algunos de sus colegas europeos (Lucas, 2014; Scifo, 2009) y latinoamericanos (Kevjal, 2006; Prieto & Van-de-Pool, 2006).

Asimismo, es recomendable orientar estos planes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarias para garantizar la sostenibilidad –social, política y financiera– de los proyectos y, en especial, competencias para la creación de contenidos audiovisuales, para la coordinación y gestión del medio, y competencias tecnológicas (Lema-Blanco, 2015). Es igualmente recomendable que este aprendizaje evolucione desde el actual enfoque pragmático hacia saberes más holísticos y relacionados con el papel de los medios como facilitadores de empoderamiento y cambio social (Kaplún, 1983; Gumucio & Tufte, 2006) y cuestiones teóricas sobre la filosofía, misión y valores de los medios del tercer sector. Todo esto contribuirá además a la construcción de un discurso consistente de cambio, como un factor que contribuye al fortalecimiento y el reconocimiento institucional del sector (Lewis, 2014).

Finalmente, concordamos con Fedorov y Levitskaya (2015) en que la definición de las competencias mediáticas de la ciudadanía debería contar con una participación amplia no solo de la comunidad académica, profesionales y expertos, sino también de las organizaciones sociales (ONG, movimientos, etc.) y, en particular, del propio tercer sector de la comunicación. El presente estudio demuestra las enormes posibilidades educativas de estos medios que, aún en proceso de consolidación, parecen ganar posiciones tanto en las agendas académicas (Barranquero & Rosique, 2014) como en las políticas de comunicación de varios estados europeos y latinoamericanos (Meda, 2015).

El artículo puede leerse íntegramente en la Web: http://www.revistacomunicar.com/indice/articulo.php?numero=48-2016-09

El artículo puede descargarse en pdf:

Artículo completo (español) – 297.47 Kb

Full paper (English) – 301.52 Kb

Citar el artículo:Lema-Blanco, I., Rodríguez-Gómez, E. & Barranquero-Carretero, A. (2016). Jóvenes y tercer sector de medios en España: Formación en comunicación y cambio social [Youth and the Third Sector Media in Spain: Communication and Social Change Training]. Comunicar, 48, 91-99. http://dx.doi.org/10.3916/C48-2016-09

 

Livestock grazing near a wind turbine (Wikipedia)

En 2015, el Grupo de Investigación Persona Ambiente, del que formo parte, participamos en la elaboración de un estudio comparativo sobre la percepción del riesgo en Europa titulado Survey on public perceptions of environmental risks”.

Dicho estudio ha sido recientemente publicado por la Comisión Europea, Directorate-General for the Environment y está disponible en la web: http://bookshop.europa.eu/en/survey-on-public-perceptions-of-environmental-risks-pbKH0215976. Ha sido elaborado por centros de investigación de Reino Unido (Collingwood Environmental Planning Limited), España (People-Environment Research Group), Italia (CIRPA – Inter-University Centre for Research in Environmental Psychology), Rumanía (West University of Timișoara), Letonia (University of Latvia) y Eslovenia (Oikos, Development Consulting), y por los siguientes los investigadores: Paula Orr, Katya Brooks, Liza Papadopoulou, Marino Bonaiuto, Giuseppe Carrus, Stefano De Dominicis, Silvia Ariccio, Alexandra Stancu, Corina Ilin, Ricardo García-Mira,Helena Martínez,Adina Dumitru,Isabel Lema-Blanco,Iveta Steinberga,Ieva Strode,Mojca Hrabar,Jurij Kobal

El objeto de este estudio es comprender las diferencias entre la percepción pública y la evaluación científica de los riesgos ambientales y los principales factores que influyen en la evolución de las perspectivas públicas en Europa. El proyecto utilizó un enfoque de investigación metodología mixta, que incluye una encuesta de expertos y grupos de discusión con los miembros del público.

Los resultados muestran que, en general, los riesgos ambientales percibidos por el público como merecedores de la más alta preocupación son similares a los riesgos principales identificados por los expertos. Sin embargo, destaca la diferente percepción de los hábitos de consumo, señalados como de gran relevancia por los expertos, pero que en general se valoraron mucho más bajo por todos los grupos de enfoque. Respecto de los residuos, un tema de preocupación para los agentes públicos, sin embargo no han sido clasificados como de alto por los expertos.

Dentro de los factores que influyen en la percepción de riesgo del público se incluyen la identidad individual, los sistemas culturales, institucionales y socio-políticos colectivos, los valores sociales y el grado de confianza en las autoridades.

El estudio también identificó una serie de características cualitativas de los riesgos ambientales que influyen en muchos aspectos de las evaluaciones de riesgos ambientales por parte del público general: factores tales como la magnitud y la gravedad, la proximidad y el control personal.

Las discusiones de los grupos focales mostraron que muchas personas emplean múltiples fuentes de información para comprender cuestiones ambientales a menudo complejas .

Descarga el estudio completo (INGLÉS) en el enlace: http://bookshop.europa.eu/en/survey-on-public-perceptions-of-environmental-risks-pbKH0215976/downloads/KH-02-15-976-EN-N/KH0215976ENN_002.pdf?FileName=KH0215976ENN_002.pdf&SKU=KH0215976ENN_PDF&CatalogueNumber=KH-02-15-976-EN-N

CineForum_Tukki
O próximo luns día 18 de abril ás 19:00 horas, na sala de proxección do Forum Metropolitano, terá lugar un Cineforum sobre cambio climático organizado pola Concellería de Medio Ambiente, no que se proxectará a película: “Tukki, A Pegada Ambiental”, que reflicte a viaxe que se ve obrigado a emprender un mozo senegalés desde a súa aldea, situada ao sur do país e próxima a Tambacounda, ante a degradación do chan e a deforestación que sofre a súa contorna.
A proxección da pelicula vai acompañada dun debate posterior no que participarán expertos no campo da sustentabilidade, coma a miña compañeira Adina Dumitru, investigadora no Grupo de Investigación Persoa-Ambiente da UDC e coordinadora do Proxecto GLAMURS, que investiga como promover estilos de vida sustentábeis impulsados dende as propias comunidades locais e as innovacións sociais. 
Tamén participará Pablo Meira (profesor da USC na área de Teoría e Historia da Educación), con quen tiven o pracer de desenvolver o estudo “El periodista ante el “Prestige”: la función social y educadora del periodista durante la catástrofe“. 
No coloquio Participarán tamén Xosé Veiras (biólogo e ecoloxista) e María García (Concelleira de Medio Ambiente do concello da Coruña).

Ha sido un auténtico placer poder presentar, junto a Alejandro Barranquero, Gloria Rosique, Eduardo Rodríguez,Griselda Vilar y Javier García, los resultados del proyecto Los jóvenes y el Tercer Sector de la Comunicación (http://jovenesytercersector.com) .

Alejandro Barranquero y yo misma fuimos los encargados de presentar los principales resultados del proyecto, que se centró especialmente en los roles desempeñados por los jóvenes dentro del medio y en la función de alfabetización mediática que cumplen los medios comunitarios en España.

El proyecto demuestra que más del 80% de las radios comunitarias participantes en el proyecto desarrollan procesos de formación inicial y acompañamiento para nuevos comunicadores sociales.

Estas habilidades radiofónicas se transfieren especialmente a una población sin experiencia previa en medios de comunicación. Ello evidencia el rol de democratización mediática que cumple el tercer sector, favoreciendo el ejercicio a la expresión mediatizada.

En el coloquio nos acompañaron asimismo tres investigadores madrileños que trabajan en distintas áreas del mismo fenómeno: Concha Mateos (URJC, videoactivismo), Ángel Barbas (UNED, medios del 15M)y Josemi Pérez (UCM, radios libres).

El debate con el público se centró en la necesidad de certificación u homologación de la formación ofertada por el tercer sector. Asimismo se ahondó en la necesidad de una mayor sinergia entre universidad y tercer sector. Futuras líneas de Investigación-Acción y colaboración con los medios comunitarios pueden contribuir a fortalecer el sector de la comunicación social.

Muchas gracias a la Red de Medios Comunitarios por invitarnos a participar en su encuentro y encontrarnos un espacio para debatir sobre el rol de los medios comunitarios y su función educomunicacional. Muchas gracias a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, Radio Enlace, Onda Merlín y Radio Vallekas por la organización y la acogida que nos dieron en este encuentro.

Y muchas gracias también a la estupenda Concha Mateos (URJC), Ángel Barbas (UNED) y Josemi Pérez (UCM) por sus aportaciones al debate y por su trabajo en medios alternativos y comunitarios. Hace falta gente como vosotros para darle a los medios comunitarios el reconocimiento que se merecen, también desde las universidades.

Os enlazo el vídeo que Griselda Vilar grabó con toda la exposición y el debate entre los participantes. Aportaciones muy interesantes de las que tomamos nota.

https://pbs.twimg.com/media/CcvWNrlW4AA6jzG.jpgUn elenco de investigadores que forman parte del proyecto “Jóvenes y Tercer Sector de la Comunicación” participarán este sábado 12 de marzo en el II Encuentro Europeo de Medios del Tercer Sector, que organizan en Madrid la URCM, Radio Vallekas y Onda Merlín Comunitaria.

Nuestro objetivo es presentar a los comunicadores y activistas radiofónicos participantes en el Encuentro, los resultados obtenidos en el proyecto de investigación, en el que participaron 94 medios del tercer sector y cerca de 50 radios libres y comunitarias.

La sesión de retorno consistirá en un coloquio titulado “Alianzas entre la Universidad y los Medios Comunitarios. Una agenda para la investigación-acción”, que celebraremos este sábado 12 de marzo a la 13 h. en Matadero http://www.mataderomadrid.org/ (Plaza de Legazpi, 8. 28045 Madrid).

Alejandro Barranquero, Isabel Lema, Gloria Rosique, Eduardo Rodríguez,Griselda Vilar y Javier García, investigadores del proyecto, discutirán los principales resultados del proyecto, presentarán a los asistentes el “mapa online interactivo” del Tercer Sector de la Comunicación y debatirán futuras líneas de investigación-acción que puedan desarrollarse en colaboración con los medios del tercer sector o que contribuyan a fortalecer el sector de la comunicación social.

En el coloquio nos acompañarán asimismo tres investigadores que trabajan en distintas áreas del mismo fenómeno: Concha Mateos (URJC, videoactivismo), Ángel Barbas (UNED, medios del 15M) y Josemi Pérez (UCM, radios libres).

Más información: abarranq@hum.uc3m.es e isabel.lema@udc.es

 

 

 

Esta es la historia de una revolución. Una revolución lenta. Una revolución a paso de tortuga. Una revolución en marcha desde hace ya 25 años y que a día de hoy parece no parar. Su lider absoluto es Carlo Petrini, conocido como “Carlin”. El es quien creó el movimiento Slow Food y el proyecto Terra Madre.

En 1986 Carlo Petrino fundó la asociación gastronómica Arcigola en Italia y, tres años después, en París, lanzó Slow Food, un movimiento internacional de resistencia a la comida rápida y a la destrucción de la biodiversidad gastronómica. Desde la pequeña localidad italiana de Bra (Piamonte,) creó un movimiento que actualmente está presente en 160 países, cuenta con más de cien mil socios y que ha transformado la gastronomía para siempre.

Dice esta película que “Slow Food es una historia sobre un grupo de amigos. Es un cuento sobre pasiones políticas, restaurantes y ritos campesinos redescubiertos, sobre vinos, viajes y apuestas, algunas ganadas y otras perdidas, pero todas tratadas con grandes dosis de ironía”.

Slow Food es un movimiento que transmite un fuerte discurso de cambio, utópico, pero también pragmático, que ha sabido calar en la ciudadanía cuñando frases tan populares como “comer es un acto político”, pero que tiene una clara incidencia política y social.

El documental muestra la relevancia de los liderazgos en esta organización. No se trata solo de Petrini, sino también de Piero Sardo, Alice Walters, Vandana Shiva... Voces que resuenan en los grandes anfiteatros políticos del mundo se han unido al movimiento “slow”. En España encontramos ejemplos muy significativos en el País Vasco, como el trabajo que desarrollan los amigos de Slow Food Araba Vitoria y del programa de radio “La Ruta Slow”. 

(Tráiler cedido por Karma Films para su difusión como material promocional de la película.)

BORGEN

Borgen es un drama político producido por la televisión pública danesa (Danmarks Radio,) responsable también de haber producido las laureadas  Forbrydelsen (The Killing) y Bron/Broen (The Bridge), de las que ya hemos hablado en Spoiler.

Borgen fue creada por Adam Price, se estrenó en Dinamarca en 2010 y cuenta con tres estupendas temporadas y un total de 30 episodios, incluido un final de serie que ha dado mucho que hablar, especialmente cuando se relaciona con los resultados de las últimas elecciones del Parlamento Español.

La serie gira en torno al mundo de la alta política danesa, los entresijos del poder y los medios de comunicación. “Borgen” es el término coloquial con el que se conoce al Palacio de Christiansborg, sede de los tres poderes del estado y oficina del Primer Ministro. Borgen ha revolucionado el panorama televisivo internacional. Se ha emitido en más de 60 países y se ha convertido en una de las series más emblemáticas de la década. La crítica destaca su perfección y la sitúa al mismo nivel que ‘El ala oeste de la Casa Blanca’ o ‘The Good Wife‘.

Borgen relata la historia de los problemas políticos y cotidianos de la exitosa primera ministra danesa Birgitte Nyborg (interpretada por una espléndida Sidse Babett Knudsen). Nyborg es la líder del partido Moderado, tercera fuerza política en Dinamarca que tras unos resultados electorales inesperados, es capaz de conformar un gobierno de coalición y ser la primera mujer presidenta de Dinamarca.

Borgen cede el protagonismo a un personaje femenino excelentemente trazado. Una mujer que, desde el poder, trata de llevar a cabo una serie de reformas para mejorar su país, a la vez que se enfrenta a la pérdida de su calidad de vida, y que repercutirá en crisis familiares y en la pérdida de sus apoyos más constantes. La serie es un alegato al papel de la política entendida como el arte del diálogo y el consenso para diseñar un futuro próspero para la vieja Dinamarca. Una gran serie que no os decepcionará.

Puedes escuchar el podcast del reportaje sobre Borgen en la página de SPOILER: http://spoiler.cuacfm.org/2016/02/19/spoiler-s03e10-borgen

La juventud española y los medios del Tercer Sector de la ComunicaciónEl pasado mes de enero se publicó el informe de resultados del proyecto de investigación “Los jóvenes y el Tercer Sector de la Comunicación”, en el que hemos participado 13 jóvenes investigadoras/es de universidades de todo el Estado. Los autores hemos analizado el estado del tercer sector de la comunicación en España, a través de una encuesta realizada a 94 medios de comunicación (radios, televisiones y prensa online) alternativos, comunitarios, libres o educativos.

La investigación se complementa con un análisis cualitativo de la percepción de los jóvenes sobre los medios comunitarios, realizado a través de técnicas de Grupos Focales celebrados en 4 comunidades autónomas diferentes y en los que participaron 28 jóvenes de todo el Estado.

La publicación, titulada “La juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación” analiza dimensiones como el grado de participación juvenil en los medios comunitarios/del tercer sector, el tipo de colaboración y contenidos comunicativos más comunes (programas/secciones) y enfoques juveniles, el impacto social del tercer sector y su grado de profesionalización.

Especialmente, quiero resaltar  el enfoque educomunicativo del capítulo 4 del estudio, que analiza los procesos de formación mediática implementados en los medios comunitarios- principalmente por las radios libres y comunitarias- (cap. 4.1) y el aprendizaje percibido por los jóvenes que participan en dichos medios (cap. 4.2).

El análisis de los grupos focales nos ha permitido conocer el rol que las radios del tercer sector desempeñan en los procesos de alfabetización mediática y las lagunas que se pueden dilucidar de esta práctica no sistematizada. Por ello, los autores han incluído una serie de recomendaciones y propuestas formativas orientadas a la mejora e innovación de los proyectos de comunicación ciudadana (cap. 4.3).

DESCARGAR EL INFORME: La juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación (Tamaño del archivo: 2,1 MG)

CRÉDITOS

Coordinador:
Alejandro Barranquero (Universidad Carlos III de Madrid)

Autores (por orden alfabetico):
Alejandro Barranquero (Universidad Carlos III de Madrid)
Laura Bergés (Universitat de Lleida)
José Candón (Universidad de Sevilla)
Javier García (Red de Medios Comunitarios-ReMC)
Isabel Lema-Blanco (Grupo de Investigación Persona-Ambiente, Universidade da Coruña)
Miriam Meda (Red de Medios Comunitarios-ReMC; profesional freelance experta
en medios audiovisuales y derecho a la comunicación)
David Montero (Universidad de Sevilla)
Amal El Mohammadiane Tarbift (Universidad de Málaga)
Juan Ramos (Universidad de Salamanca)
Eduardo Francisco Rodríguez (Universidad Carlos III de Madrid)
Gloria Rosique (Universidad Carlos III de Madrid)
Griselda Vilar (Universitat Jaume I de Castellón)
Sergio Villanueva (Universidad de Barcelona)

DAREDEVIL

Daredevil es la ficción estadounidense creada por Drew Goddard y basada en la historia del superhéroe de Marvel Comics del mismo nombre. Daredevil fue la primera de una serie de producciones televisivas de Marvel Studios. La primera temporada cuenta con 13 episodios y fue estrenada en Netflix en 2015. Daredevil está también estará conectada con otras tres series del universo Marvel: la recién estrenada Jessica Jones; Luke Cage y Puño de Hierro.

El protagonista indiscutible de la serie es Matt Murdock. No se trata de un excéntrico multimillonario estilo Batman ni un reportero guaperas como Superman. No, Matt Murdock (interpretado por Charlie Cox) es un abogado neoyorquino recién licenciado que decide abrir su despacho junto a su buen amigo Foggy Nelson. Y lo más importante, Murdock es ciego. 

Matt asume un discreto papel de abogado defensor de las causas perdidas por el día para, por la noche, enfundarse en un traje negro y, perfectamente enmascarado, luchar contra el crimen organizado de Hell’s Kitchen -la cocina del infierno– y liberar poco a poco la zona de indeseables.

El director imprime un ritmo lento a la serie, que algunos han criticado. Largos Flashbacks nos permitirán conocer el pasado de Matt Murdock, pero también la infancia de su némesis, Wilson Fisk, el personaje más inquietante de la serie. Dotado de una excelente retórica, para algunos, este villano ha sido el mejor antihéroe de una producción de Marvel hasta la fecha. Fisk también tiene un lado humano, incluso nos caerá bien y seremos capaces de comprender sus ambiciones, sus ideales. El problema serán los medios que emplea para alcanzar sus deseos. La serie va ganando intensidad a medida que avanzan los capítulos y los fans esperamos anhelantes la continuación, prometida para primavera de 2016.

Puedes escuchar el podcast del reportaje sobre Daredevil en la página de SPOILER: http://spoiler.cuacfm.org/2016/01/11/spoiler-s03e06-daredevil/